Normatives del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet

Què cal tenir present per formar part del nostre Club

Codi d'ètica esportiva

 1. El Codi d'ètica esportiva de el Consell d'Europa per al "joc net en l'esport" és una declaració d'intencions acceptada pels Ministres europeus responsables de l'esport.
 2. El Codi part del principi que les consideracions ètiques subjacents en el "joc net" no constitueixen un element facultatiu, sinó alguna cosa essencial a tota activitat esportiva, a tota política i a tot tipus de gestió que es realitzi en el camp de l'esport, i que aquestes consideracions s'apliquen en tots els nivells de la competència i de compromís amb l'activitat esportiva, tant de caràcter recreatiu com de competició.
 3. El Codi aporta un sòlid marc ètic per lluitar contra les pressions exercides per la societat moderna, les quals impliquen una amenaça per als fonaments tradicionals de l'esport, que es basen en el "joc net", a l'esperit esportiu i en el moviment voluntari.

Objectiu del codi

 1. El Codi pretén essencialment promoure el "joc net" entre els nensi adolescents que seran els esportistes adults i les figures de el demà de l'esport. No obstant això, el Codi es dirigeix ​​a les persones adultes i a les institucions que exerceixen una influència directa o indirecta en el compromís i la participació dels joves en l'esport.
 2. El Codi engloba el concepte de dret dels infants i adolescents a practicar un esport i a obtenir una satisfacció d'aquesta pràctica, i el concepte de responsabilitat dels adults i les institucions, en la seva condició de promotors del "joc net" i de garants de el respecte d'aquest dret.

Definició de "Joc net"

 1. El "joc net" significa molt més que el simple respecte de les regles: abasta els conceptes d'amistat, de respecte de l'adversari i d'esperit esportiu. És, més que un comportament, una manera de pensar. El concepte s'estén a la lluita contra les trampes, contra l'art d'enganyar sense vulnerar les regles, contra el dopatge, la violència física i verbal, la desigualtat d'oportunitats, l'excessiva comercialització i la corrupció.
 2. El "joc net" és un concepte positiu. El codi considera l'esport com una activitat sociocultural que enriqueix la societat i l'amistat entre les nacions, sempre que es practiqui amb lleialtat. L'esport és considerat així mateix com una activitat que, si s'exerceix amb lleialtat, permet a la persona conèixer-se, expressar-se i realitzar-se millor; desenvolupar-se, adquirir coneixements pràctics i demostrar les seves capacitats; l'esport fa possible la interacció social, és font de gaudi i aporta benestar i salut. L'esport, amb la seva extensa xarxa de clubs i d'aficionats, ofereix l'ocasió de participar i d'assumir responsabilitats socials. A més, la participació responsable en determinades activitats pot ajudar al desenvolupament de la sensibilitat respecte a l'entorn.

Responsabilitat pel "Joc net"

 1. El Codi reconeix que la participació d'infants i adolescents en les activitats esportives s'insereix en un entorn social més ampli. Admet que l'individu i la societat només poden aprofitar plenament els avantatges potencials de l'esport si el "joc net" deixa de ser un concepte secundari per convertir-se en preocupació central; reconeix que totes les persones que, d'una manera directa o indirecta, afavoreixen i influeixen en l'experiència que nens i adolescents viuen en l'esport, han de concedir una prioritat absoluta a aquest concepte. Es tracta, concretament, de:
  1. ELS GOVERNS: a tots els nivells, inclosos els organismes que treballen amb els governs. Els participants que treballen amb els governs. Els participants en els sectors oficials de l'educació posseeixen una responsabilitat especial.
  2. LES ORGANITZACIONS ESPORTIVES I VINCULADES AMB EL ESPORT: en particular les federacions esportives i els organismes dirigents, les associacions d'educació física, els organismes i instituts vinculats a l'entrenament, les professions relacionades amb la medicina i la farmàcia, i els mitjans de comunicació. El sector comercial, compreses les activitats de producció, venda i màrqueting d'articles esportius, així mateix que assumir les seves responsabilitats i contribuir a l'foment del "joc net".
  3. LES PERSONES: especialment, els pares, docents, entrenadors, àrbitres, comandaments, directius, administradors, periodistes, metges i farmacèutics, així com els esportistes d'alta competència, que serveixen de models. El Codi s'aplica a totes les persones, amb independència que participin com a voluntaris o en qualitat de professionals. En la seva condició de espectadors, les persones poden assumir responsabilitats complementàries.
 2. Cadascuna d'aquestes institucions i persones ha d'assumir una responsabilitat i exercir una funció. Aquest Codi d'ètica va destinat a elles, i només serà eficaç si tots els actors de l'esport estan disposats a assumir les responsabilitats definides en el mateix

Els Governs

 1. Els governs assumiran les responsabilitats següents:
  1. Afavorir l'adopció de criteris ètics, rigorosos en tots els àmbits socials en què l'esport està present;
  2. Encoratjar i donar suport a les persones i organitzacions que apliquin principis ètics sans en les activitats vinculades amb l'esport;
  3. Encoratjar els professors i monitors d'educació física a donar importància primordial a la promoció de l'esport i al "joc net" en els programes escolars de formació esportiva;
  4. Donar suport totes les iniciatives estiguin destinades a promoure el "joc net" en l'esport, en particular entre els joves, i encoratjar les institucions a què concedeixin prioritat a aquest objectiu;
  5. Animar, en els àmbits nacional i internacional, la recerca destinada a millorar la comprensió dels complexos problemes que afecten la pràctica de l'esport juvenil, i a valorar l'abast dels comportaments indesitjables i les oportunitats de promoure el "joc net".


Organitzacions esportives i vinculades a l'esport

 1. Les organitzacions esportives i vinculades a l'esport assumiran les responsabilitats següents:

Marc i context del "Joc net":

 1. Facilitar directives clares en les que es defineixin els comportaments conformitat o contraris a l'ètica, i procurar que s'implanti un sistema de estímuls i sancions coherents i ajustades a totes les modalitats i nivells de participació;
 2. Procurar que totes les decisions s'ajustin a un codi ètic aplicable a la seva disciplina esportiva i inspirat en el Codi europeu;
 3. Sensibilitzar l'opinió dins de la seva esfera d'influència respecte al concepte de "joc net", mitjançant campanyes, recompenses, material didàctic i ofertes de formació. Aquestes organitzacions han de, així mateix, supervisar estretament la marxa d'aquestes activitats, i avaluar-ne els defectes; 11.4. Implantar sistemes que, a més de l'èxit en la competició, recompensin el "joc net" i el desenvolupament personal;
 4. Donar suport i ajuda als periodistes que fomentin la "bona conducta".

El treball amb els joves:

 1. Vetllar perquè les estructures participatives prevegin les necessitats específiques dels adolescents i dels joves en creixement, permetent la participació en diversos nivells, des de l'activitat recreativa fins l'alta competició;
 2. Donar suport a la modificació dels reglaments per tal d'atendre les necessitats específiques dels joves, posant en relleu no només l'èxit competitiu, sinó també el "joc net";
 3. Vetllar per la implantació de garanties a fi d'impedir l'explotació dels menors, en particular dels que mostrin aptituds precoços;
 4. Procurar que tots els membres o afiliats a una organització que assumeixin responsabilitats respecte dels joves i adolescents tinguin les qualificacions necessàries per a orientar-los, formar-los i educar-los i, especialment, vetllar perquè coneguin les transformacions biològiques i psicològiques que implica el procés de maduració de el menor.

 

 1. Les persones assumiran les responsabilitats següents:

El comportament individual:

 1. Posseir un comportament exemplar que ofereixi un model positiu als nens i adolescents; abstenir-se en tot cas de recompensar, adoptar personalment o passar per alt tot comportament deslleial per part de tercers; imposar les sancions adequades a aquest tipus de comportament;
 2. Vetllar perquè el nivell de formació i de qualificació s'ajusti a les necessitats de el menor, en funció dels diferents graus de participació en l'esport.
 3. Convertir la salut, la seguretat i el benestar de l'infant o del jove atleta en la principal de les seves prioritats, i aconseguir que aquests objectius siguin prioritaris respecte a l'assoliment de l'èxit per persona interposada, o la reputació de club, de l'escola, de l'entrenador o de el pare;
 4. Aconseguir que els nens visquin una experiència esportiva que els animi a participar tota la seva vida en activitats físiques saludables;
 5. Abstenir-se de tractar els nens com si fossin petits adults, tenint, en canvi, consciència de les transformacions físiques i psíquiques que implica el desenvolupament de l'infant i de la manera en què influeixen en el rendiment esportiu;
 6. Abstenir-se de situar el menor davant expectatives que no sigui capaç de satisfer;
 7. Reconèixer la importància que té el gaudi i el goig de la competició, abstenint-se en tot cas d'exercir sobre el nen una pressió indeguda i contrària al seu dret a decidir lliurement sobre la seva participació;
 8. Interessar-se tant pels individus més ben dotats com pels que no ho estan tant, destacant i recompensant, a part de l'èxit en la competició, el desenvolupament personal i l'adquisició de coneixements pràctics;
 9. Encoratjar els joves a crear els seus propis jocs i adoptin les seves pròpies regles; a que actuïn no només com a competidors, sinó també com entrenadors, directius o àrbitres; al fet que fixin el seu propi sistema de gratificacions i sancions per comportaments deslleials; i al fet que es facin responsables dels seus actes;
 10. Facilitar als joves i als seus familiars tota la informació possible, amb la finalitat que siguin conscients dels potencials riscos i atractius de l'èxit.

Conclusió

 1. El "joc net" és essencial si es vol promoure i desenvolupar l'esport i la participació esportiva. El comportament lleial en l'esport "el joc net" és beneficiós per a la persona, les organitzacions esportives i la societat en el seu conjunt. La nostra obligació és fomentar aquest esperit.

QUI JUGA NET, GUANYA.

 

RECOMENDACION Nº R (92) DEL COMITE DE MINISTROS A LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE EL CODIGO DE ETICA DEPORTIVA.
(Adoptada por el Comité de Ministros el 24 de setiembre de 1992.)

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

Amb el suport de